خاطره ای از شهید سجاد باوی # ردیف


خاطره ای از شهید سجاد باوی

درخواست حذف این مطلب


عموی شهید م ع حرم سجاد باوی:

همرزمانش میگفتند:سجاد بخشی از غذای خودش و رزمنده ها را می برد و به ک ن سوری می رساند.از آنها دلجویی میکرد و با آنها مشغول صحبت میشد.سجاد حتی توانسته بود با تعدادی از نظامیان روسی که در مستقر بودند ارتباط حسنه خوبی برقرار کند طوری که آنها بعد از روبه رو شدن با خبر شهادت سجاد بسیار متاثر شده بودند.

@agamahmoodreza